فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
86-معلم واقعی،کسی است که بتواند ازراه تمایلات قلبی وارد شود وآنها را پرورش دهد. 87-معلم حقیقی،چگونه اندیشیدن،چگونه انتخاب کردن وچگونه زیستن را می آموزد. 68-مراسم روزبیست ودوم بهمن برای ما جزوحساسترین وپرمعنا ترین مراسم است.
 • 86-معلم واقعی،کسی است که بتواند ازراه تمایلات قلبی وارد شود وآنها را پرورش دهد.
  87-معلم حقیقی،چگونه اندیشیدن،چگونه انتخاب کردن وچگونه زیستن را می آموزد.
  68-مراسم روزبیست ودوم بهمن برای ما جزوحساسترین وپرمعنا ترین مراسم است.

  شنبه 4 مهر 1394 ساعت 0:00
  86-معلم واقعی،کسی است که بتواند ازراه تمایلات قلبی وارد شود وآنها را پرورش دهد. 87-معلم حقیقی،چگونه اندیشیدن،چگونه انتخاب کردن وچگونه زیستن را می آموزد. 68-مراسم روزبیست ودوم بهمن برای ما جزوحساسترین وپرمعنا ترین مراسم است.
  بدون شرح


  پیام امام و رهبری
  | تعداد بازدیدکنندگان این صفحه: 686 | آخرین مشاهده: 1 هفته پیش