فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
شهدای آبادان
  • تاریخ تاسیس : پنج‌شنبه 15 مهر 1395
  • فرماندهان شهید : --
  • تعداد شهدای ثبت شده تا کنون : 379
  • استان : خوزستان
  • شهر : آبادان
  • آدرس : 

مصاحبه خاطرات
   
مقالات اخبار گردان

تصاویر شهدا
محمد قنواتی - 380 /
محمد قنواتی
غلام حسین شیخ زاده کیانی - 381 /
غلام حسین شیخ زاده کیانی
احمد دادخواه تهرانی - 382 /
احمد دادخواه تهرانی
عبدالامیر یازع - 383 /
عبدالامیر یازع
حسین علی کیانی زاده - 384 /
حسین علی کیانی زاده
رویض باوی - 385 /
رویض باوی
حسین کعبی الکمی نژاد - 386 /
حسین کعبی الکمی نژاد
جمیل بوعبادی - 387 /
جمیل بوعبادی
شهرام مختاری همایی - 388 /
شهرام مختاری همایی
محمدحسین کاشفی - 389 /
محمدحسین کاشفی
سیدیعقوب عساکره - 390 /
سیدیعقوب عساکره
احمدرضا ضرغامی - 391 /
احمدرضا ضرغامی
مرتضی زارعی - 392 /
مرتضی زارعی
نادر پوربندری - 393 /
نادر پوربندری
عبدالحسین باشی - 394 /
عبدالحسین باشی
منصور باغی - 395 /
منصور باغی
بهرام زبیدی - 396 /
بهرام زبیدی
هوشنگ میرزاجانی - 397 /
هوشنگ میرزاجانی
سهراب قاسمیان نافچی - 398 /
سهراب قاسمیان نافچی
سیدجمال عقیلی - 399 /
سیدجمال عقیلی
رضا عرب خزروفی - 400 /
رضا عرب خزروفی
حسین رسول ناصری - 401 /
حسین رسول ناصری
احمد رحمانیان کوشکی - 402 /
احمد رحمانیان کوشکی
موسی آقاهادی - 403 /
موسی آقاهادی
غلام عباس گلستانی - 404 /
غلام عباس گلستانی
علی زارعیان جهرمی - 405 /
علی زارعیان جهرمی
علی رضا شفایی - 406 /
علی رضا شفایی
منصور کدایی - 407 /
منصور کدایی
حمید معظمی گودرزی - 408 /
حمید معظمی گودرزی
محمدحسین کاشانی - 409 /
محمدحسین کاشانی
حمید دریس عبداله پور - 410 /
حمید دریس عبداله پور
سیدمحسن شکوه السادات - 411 /
سیدمحسن شکوه السادات
شیخر حزباوی - 412 /
شیخر حزباوی
ابوالقاسم اسماعیلی - 413 /
ابوالقاسم اسماعیلی
حمیدرضا سنگ برموگهی - 414 /
حمیدرضا سنگ برموگهی
منوچهر محمدی برنجکانی - 415 /
منوچهر محمدی برنجکانی
محمدحسین بایمانی - 416 /
محمدحسین بایمانی
کاظم شناویان - 417 /
کاظم شناویان
حسین گلبی - 418 /
حسین گلبی
حسن بیضاییان شیرازی - 419 /
حسن بیضاییان شیرازی
جمیل بوعبادی - 420 /
جمیل بوعبادی
ابراهیم دهقانی - 421 /
ابراهیم دهقانی
حسین بیغوله - 422 /
حسین بیغوله
حامد دریس - 423 /
حامد دریس
عبدالله کرمی - 424 /
عبدالله کرمی
جمال صالحی کازرونی - 425 /
جمال صالحی کازرونی
ناصر شیاسی - 426 /
ناصر شیاسی
مختار رشگویی - 427 /
مختار رشگویی
منصور آقاجری - 428 /
منصور آقاجری
کیوان عرب چم خلیفه - 429 /
کیوان عرب چم خلیفه
مهدی احمدی حیدری - 430 /
مهدی احمدی حیدری
مهدی معاوی - 431 /
مهدی معاوی
سیدکریم موسوی محمدی نژاد - 432 /
سیدکریم موسوی محمدی نژاد
عبدالخالق عدنانی پور - 433 /
عبدالخالق عدنانی پور
اکبر رضایی - 434 /
اکبر رضایی
حسین جوکار - 435 /
حسین جوکار
احمد جانبانی - 436 /
احمد جانبانی
محمدمهدی پروانه شیرازی - 437 /
محمدمهدی پروانه شیرازی
فرزاد شکاری - 438 /
فرزاد شکاری
عبدالخضیر اسنیان - 439 /
عبدالخضیر اسنیان
مهرداد شیخی شموله - 440 /
مهرداد شیخی شموله
حسین هوشیاری - 441 /
حسین هوشیاری
حمید هدایت - 442 /
حمید هدایت
احمد سنتایی حسین پور - 443 /
احمد سنتایی حسین پور
یحیی باقریه - 444 /
یحیی باقریه
علی داناییان - 445 /
علی داناییان
ناصر یزانی کجویی - 446 /
ناصر یزانی کجویی
احمد یاردون - 447 /
احمد یاردون
سیدنصیر هفشجانی - 448 /
سیدنصیر هفشجانی
عبدالخالق ناصری - 449 /
عبدالخالق ناصری
غلام رضا یرشکاری - 450 /
غلام رضا یرشکاری
غلام حسین مظفری - 451 /
غلام حسین مظفری
خضیر محمودی - 452 /
خضیر محمودی
رضا کیانی - 453 /
رضا کیانی
محسن کریمی - 454 /
محسن کریمی
محمود کرد - 455 /
محمود کرد
محمدعلی قنبرنیا - 456 /
محمدعلی قنبرنیا
حافظ علی زاده - 457 /
حافظ علی زاده
غانم عبادی - 458 /
غانم عبادی
عبدالرحیم شریفی نیا - 459 /
عبدالرحیم شریفی نیا
یحیی سینا - 460 /
یحیی سینا
خسرو سلیمانی - 461 /
خسرو سلیمانی
سلیمان رضایی - 462 /
سلیمان رضایی
منوچهر زکی پور - 463 /
منوچهر زکی پور
مجید زاهدی - 464 /
مجید زاهدی
جاسم دریساوی - 465 /
جاسم دریساوی
عباس حسین زاده - 466 /
عباس حسین زاده
حسن کاظمی ناپخی - 467 /
حسن کاظمی ناپخی
منصور توانگر - 468 /
منصور توانگر
عبدالاامیر تقی زاده دزفولی - 469 /
عبدالاامیر تقی زاده دزفولی
حشمت اله ترک زاده - 470 /
حشمت اله ترک زاده
سیدحمداله بیدل موسوی - 471 /
سیدحمداله بیدل موسوی
پرویز بشارت - 472 /
پرویز بشارت
سیروس بدر دینی احمدی - 473 /
سیروس بدر دینی احمدی
بهمن باقریه - 474 /
بهمن باقریه
بهزاد ارشدی - 475 /
بهزاد ارشدی
سیدسعید محرزی نژادموسوی - 476 /
سیدسعید محرزی نژادموسوی
سیدلفته محسنی - 477 /
سیدلفته محسنی
مرتضی کربلای عاشق آبادی - 478 /
مرتضی کربلای عاشق آبادی
عباس علی جعفری کاری - 479 /
عباس علی جعفری کاری
یوسف علی پور - 480 /
یوسف علی پور
نوری حسن پورثامری - 481 /
نوری حسن پورثامری
شهناز حسین پور - 482 /
شهناز حسین پور
نعمت اله کاکی زاده - 483 /
نعمت اله کاکی زاده
سیدمحمدامین موسوی - 484 /
سیدمحمدامین موسوی
داریوش علی بازی بهبهانی - 485 /
داریوش علی بازی بهبهانی
عبدالحمید فرهانیان - 486 /
عبدالحمید فرهانیان
سیدعلی خلیلی - 487 /
سیدعلی خلیلی
بیژن مردانی - 488 /
بیژن مردانی
مسعود خلقی - 489 /
مسعود خلقی
محمد آلبوغبیش - 490 /
محمد آلبوغبیش
محمدعلی شجاعی برجویی - 491 /
محمدعلی شجاعی برجویی
علیرضا معاونی پور - 492 /
علیرضا معاونی پور
کیانوش غدیرحمیداوی - 493 /
کیانوش غدیرحمیداوی
رضا دیلمی - 494 /
رضا دیلمی
غلام حسن نجفی نیا - 495 /
غلام حسن نجفی نیا
مسعود امیدبخدا - 496 /
مسعود امیدبخدا
مصطفی هندوران - 497 /
مصطفی هندوران
کاظم پورعبود بریحی - 498 /
کاظم پورعبود بریحی
جمشید معاوی - 499 /
جمشید معاوی
عبدالله معاوی - 500 /
عبدالله معاوی
جمیله مراجعی زاده - 501 /
جمیله مراجعی زاده
عبدالرضا محمدیان - 502 /
عبدالرضا محمدیان
جمشید رضایی - 503 /
جمشید رضایی
عبدالنبی محمدی پور - 504 /
عبدالنبی محمدی پور
عباس عسگری - 505 /
عباس عسگری
فردین داوری بنی - 506 /
فردین داوری بنی
مهران جوکار دریس - 507 /
مهران جوکار دریس
پرویز بی پروا مقدم - 508 /
پرویز بی پروا مقدم
محمود لرستانی - 509 /
محمود لرستانی
رحمان سماویان یعقوبی - 510 /
رحمان سماویان یعقوبی
سیدرسول حسینی نژاد - 511 /
سیدرسول حسینی نژاد
حسین زعلی - 512 /
حسین زعلی
حبیب اله حبیب شرقی - 513 /
حبیب اله حبیب شرقی
محسن آقاجانیان - 514 /
محسن آقاجانیان
سهیل علی پور - 515 /
سهیل علی پور
رضا پودات - 516 /
رضا پودات
نعمت اله بخشیان مارمانی - 517 /
نعمت اله بخشیان مارمانی
منصور لویمی - 518 /
منصور لویمی
عبدالعزیز چعباوی - 519 /
عبدالعزیز چعباوی
عبدالباقی غبیشاوی - 520 /
عبدالباقی غبیشاوی
علی عبودی - 521 /
علی عبودی
حسین لوای سبزدار - 522 /
حسین لوای سبزدار
محسن شمشیری - 523 /
محسن شمشیری
محسن شمایلی - 524 /
محسن شمایلی
حبیب حسنی - 525 /
حبیب حسنی
عزیز صیداوی زاده - 526 /
عزیز صیداوی زاده
عبدالوهواب حیاوی - 527 /
عبدالوهواب حیاوی
مکی نصاری - 528 /
مکی نصاری
علی رضا عظیمی - 529 /
علی رضا عظیمی
فرهاد کوهنوردی - 530 /
فرهاد کوهنوردی
حسن شجاعی - 531 /
حسن شجاعی
خلف ایرانیان - 532 /
خلف ایرانیان
علی رضا ولی پور سوگند - 533 /
علی رضا ولی پور سوگند
محمود کریمی - 534 /
محمود کریمی
عبدالامیر غلام پور - 535 /
عبدالامیر غلام پور
بهمن باقری - 536 /
بهمن باقری
مصطفی سورانی - 537 /
مصطفی سورانی
اسداله زنگنه اینالو - 538 /
اسداله زنگنه اینالو
کیومرث اسحاق پور - 539 /
کیومرث اسحاق پور
منوچهر گلرنگی - 540 /
منوچهر گلرنگی
محمود خواجه - 541 /
محمود خواجه
کاظم سعدونی - 542 /
کاظم سعدونی
سید ابوالقاسم معین الدینی - 543 /
سید ابوالقاسم معین الدینی
مهرداد افشاری - 544 /
مهرداد افشاری
اصغر شعبانی - 545 /
اصغر شعبانی
مهدی سیاح طرفی - 546 /
مهدی سیاح طرفی
حیدر کورکی - 547 /
حیدر کورکی
جمشید هدایتی - 548 /
جمشید هدایتی
ثریا دریس - 549 /
ثریا دریس
یداله حاتمی - 550 /
یداله حاتمی
شاهین غزالی پور - 551 /
شاهین غزالی پور
محمود لک - 552 /
محمود لک
محمدرضا الهی - 553 /
محمدرضا الهی
حسن ناگوار - 554 /
حسن ناگوار
همت اله رودباری - 555 /
همت اله رودباری
حکیم اسماعیل زاده - 556 /
حکیم اسماعیل زاده
علی اکبر برون - 557 /
علی اکبر برون
عبدالرضا عربی فرد - 558 /
عبدالرضا عربی فرد
شیخان زادگان عباسی - 559 /
شیخان زادگان عباسی
غلام حسین تنگستانی - 560 /
غلام حسین تنگستانی
علی عیدانی فرد - 561 /
علی عیدانی فرد
بهنام بهارلویی - 562 /
بهنام بهارلویی
عبدالرحیم سلطانی - 563 /
عبدالرحیم سلطانی
نوروز کترانی - 564 /
نوروز کترانی
کوروش صیاغ - 565 /
کوروش صیاغ
عبدالرحیم شولی - 566 /
عبدالرحیم شولی
عبدالامیر شرفی گله داری - 567 /
عبدالامیر شرفی گله داری
عبدالامیر شرفی گله داری - 568 /
عبدالامیر شرفی گله داری
احمد عبدالهی - 569 /
احمد عبدالهی
اسماعیل احمدی - 570 /
اسماعیل احمدی
محمدعلی شکوری تبریزی - 571 /
محمدعلی شکوری تبریزی
علی کعبیان پور - 572 /
علی کعبیان پور
محمد شریفی جز - 573 /
محمد شریفی جز
کیخسرو ابوالپورمتود - 574 /
کیخسرو ابوالپورمتود
سودای فهایی - 575 /
سودای فهایی
محمد علی بشنام - 576 /
محمد علی بشنام
ابراهیم مفرشی - 577 /
ابراهیم مفرشی
محمد خرم زاده - 578 /
محمد خرم زاده
فرید جمشیدی - 579 /
فرید جمشیدی
محمدکاظم یوسفی - 580 /
محمدکاظم یوسفی
قاسم نهر کازرون - 581 /
قاسم نهر کازرون
یوسف نژاد مرزوق پور - 582 /
یوسف نژاد مرزوق پور
حسن نجار - 583 /
حسن نجار
کمیل میرزا زاده - 584 /
کمیل میرزا زاده
غفور لطفی - 585 /
غفور لطفی
رسول شریفیان - 586 /
رسول شریفیان
ابراهیم شابوتیان - 587 /
ابراهیم شابوتیان
عبدارسول زهیری نسب - 588 /
عبدارسول زهیری نسب
عبدالرضا زبرجد - 589 /
عبدالرضا زبرجد
محمدرضا ذوالقدر - 590 /
محمدرضا ذوالقدر
سعید حمیدی - 591 /
سعید حمیدی
جمال جعفرزادگان - 592 /
جمال جعفرزادگان
ملک حسین تلکووللاشجردی - 593 /
ملک حسین تلکووللاشجردی
نادر پایداری - 594 /
نادر پایداری
حمید امیری - 595 /
حمید امیری
فرهاد ادهمی - 596 /
فرهاد ادهمی
سعید احمدی - 597 /
سعید احمدی
سیدمحمدرضا ابوترابی - 598 /
سیدمحمدرضا ابوترابی
سیدرسول میرشفیعی - 599 /
سیدرسول میرشفیعی
عباس شاهین پور - 600 /
عباس شاهین پور
حمزه شاهین پور - 601 /
حمزه شاهین پور
غلام رضا خورسند - 602 /
غلام رضا خورسند
منصور بهزادی - 603 /
منصور بهزادی
کامران شیری - 604 /
کامران شیری
سعید همایون پور - 605 /
سعید همایون پور
مهدی کرمانشاهی - 606 /
مهدی کرمانشاهی
عبدالنبی قصبه لر - 607 /
عبدالنبی قصبه لر
حمید عیدان - 608 /
حمید عیدان
محمد خنده رو - 609 /
محمد خنده رو
نادر چسباوی - 610 /
نادر چسباوی
عباس تراکمه سامانی - 611 /
عباس تراکمه سامانی
علی رضا امیرخانی شمس آبادی - 612 /
علی رضا امیرخانی شمس آبادی
ابراهیم مطوری علی زاده - 613 /
ابراهیم مطوری علی زاده
غلام رضا کاوه - 614 /
غلام رضا کاوه
مهران غلام حسینی - 615 /
مهران غلام حسینی
جواد دریساوی - 616 /
جواد دریساوی
جمشید محسنی فر - 617 /
جمشید محسنی فر
محسن شمسکرچگانی - 618 /
محسن شمسکرچگانی
نادر حیدریان - 619 /
نادر حیدریان
حسین درونه - 620 /
حسین درونه
داریوش خواجه گیری - 621 /
داریوش خواجه گیری
کوروش صباغ - 622 /
کوروش صباغ
عبدالرحیم شولی - 623 /
عبدالرحیم شولی
عبدالامیر شرفی گلی داری - 624 /
عبدالامیر شرفی گلی داری
احمد عبدالهی - 625 /
احمد عبدالهی
اسماعیل احمدی - 626 /
اسماعیل احمدی
مسعود صالحه زاده - 627 /
مسعود صالحه زاده
کیخسرو البومنفرد - 628 /
کیخسرو البومنفرد
علی کعبیان پور - 629 /
علی کعبیان پور
علی کعبیان پور - 630 /
علی کعبیان پور
محمدعلی شکوری تبریز - 631 /
محمدعلی شکوری تبریز
محمد شریفی فر - 632 /
محمد شریفی فر
محمد افراشته - 633 /
محمد افراشته
حسین علی عباسی - 634 /
حسین علی عباسی
رضا فرصیاد - 635 /
رضا فرصیاد
عبدالرضا معاونی - 636 /
عبدالرضا معاونی
سیدسعید میر - 637 /
سیدسعید میر
سهیلا قسطابی - 638 /
سهیلا قسطابی
حمیدرضا علی بیگی بنی - 639 /
حمیدرضا علی بیگی بنی
نجف اباد مفید - 640 /
نجف اباد مفید
همایون صادقی هفشجانی - 641 /
همایون صادقی هفشجانی
ناصر سیار - 642 /
ناصر سیار
فرشید سماواتی - 643 /
فرشید سماواتی
علی رضا خواجه دهدشتی - 644 /
علی رضا خواجه دهدشتی
ایرج کهنوجی - 645 /
ایرج کهنوجی
رستم علی بچاری - 646 /
رستم علی بچاری
عزیزه سلمان کردی - 647 /
عزیزه سلمان کردی
خنتوش ناصری - 648 /
خنتوش ناصری
اسداله بهرامی - 649 /
اسداله بهرامی
عباس علی مرتضی زاده - 650 /
عباس علی مرتضی زاده
نعیم نجفی - 651 /
نعیم نجفی
عبدالکریم نواصری - 652 /
عبدالکریم نواصری
حسین پورطاهرزاده - 653 /
حسین پورطاهرزاده
محمدرضا نریمانی - 654 /
محمدرضا نریمانی
داریوش ثنایی - 655 /
داریوش ثنایی
غلام علی مرتضی زاده - 656 /
غلام علی مرتضی زاده
حمید ظاهری نژاد - 657 /
حمید ظاهری نژاد
محمدحسین کاظمی اسمه - 658 /
محمدحسین کاظمی اسمه
عبداله برقیان - 659 /
عبداله برقیان
کامران منتظری - 660 /
کامران منتظری
هاشم حمیدی - 661 /
هاشم حمیدی
ابراهیم بحرانی - 662 /
ابراهیم بحرانی
فرهاد طهماسبی - 663 /
فرهاد طهماسبی
عبدالامیر درج - 664 /
عبدالامیر درج
سهراب رفیعی سامانی - 665 /
سهراب رفیعی سامانی
عبدالامیر رامی - 666 /
عبدالامیر رامی
یگان بادای خدابخش - 667 /
یگان بادای خدابخش
اقبال عسگری - 668 /
اقبال عسگری
محمدرضا ربیعی - 669 /
محمدرضا ربیعی
مسعود سروش - 670 /
مسعود سروش
حسین تنهانژاد - 671 /
حسین تنهانژاد
بدران ثامری - 672 /
بدران ثامری
امین میربه - 673 /
امین میربه
مسعود جعفرزادگان - 674 /
مسعود جعفرزادگان
منوچهر ایران پاک - 675 /
منوچهر ایران پاک
محسن عبودیان - 676 /
محسن عبودیان
محمدعلی دارمی - 677 /
محمدعلی دارمی
محمدرضا شاهپوری - 678 /
محمدرضا شاهپوری
صادق ترویجی - 679 /
صادق ترویجی
حمید محمدی - 680 /
حمید محمدی
محمود محمودی - 681 /
محمود محمودی
اسماعیل حمیداوی - 682 /
اسماعیل حمیداوی
عبدالرزاق کعبی فلاحیه اصل - 683 /
عبدالرزاق کعبی فلاحیه اصل
علی مهدی زاده زردمشویی - 684 /
علی مهدی زاده زردمشویی
عیدی آرامش  نیا - 685 /
عیدی آرامش نیا
نبی اله عسگری - 686 /
نبی اله عسگری
محسن صالحی زاده - 687 /
محسن صالحی زاده
اسکندر پزشک - 688 /
اسکندر پزشک
صفیه محمودیان - 689 /
صفیه محمودیان
همایون زهره ای - 690 /
همایون زهره ای
محمد هادیان - 691 /
محمد هادیان
بهرام کیانی - 692 /
بهرام کیانی
عبدالعلی میرسنجری - 693 /
عبدالعلی میرسنجری
عبدالامام علی بنی طرفی - 694 /
عبدالامام علی بنی طرفی
احمد زندوی - 695 /
احمد زندوی
سیدکریم موسوی محمدی نژاد - 696 /
سیدکریم موسوی محمدی نژاد
سیدکریم موسوی - 697 /
سیدکریم موسوی
موسی محسنی - 698 /
موسی محسنی
قاسم شیخانی - 699 /
قاسم شیخانی
محمود ناصری شبان کاره - 700 /
محمود ناصری شبان کاره
جابر عبوریان - 701 /
جابر عبوریان
غانم عباس شیاسی ارانی - 702 /
غانم عباس شیاسی ارانی
محسن امین جعفری دهاقان - 703 /
محسن امین جعفری دهاقان
محمدحسین زیار - 704 /
محمدحسین زیار
سیدمجاهد محمودی - 705 /
سیدمجاهد محمودی
غلامرضا سنگ برموگهی - 706 /
غلامرضا سنگ برموگهی
نادر شیری پور - 707 /
نادر شیری پور
محمد جعفری طاوی - 708 /
محمد جعفری طاوی
عبدالامیر جزایری - 709 /
عبدالامیر جزایری
علی رضا نظری لاری - 710 /
علی رضا نظری لاری
عبدالامیر کامی - 711 /
عبدالامیر کامی
ناصر شکر - 712 /
ناصر شکر
منصور مجدمی - 713 /
منصور مجدمی
ابراهیم دهقان - 714 /
ابراهیم دهقان
عبدالناصر دورکی - 715 /
عبدالناصر دورکی
عبدالکریم چاروست - 716 /
عبدالکریم چاروست
منصور سرهواسگوندشرموسی - 717 /
منصور سرهواسگوندشرموسی
محمود صفارپور - 718 /
محمود صفارپور
محمد صالحی سده - 719 /
محمد صالحی سده
محمدجواد شاه میری - 720 /
محمدجواد شاه میری
علی حمیدیان پورناصری - 721 /
علی حمیدیان پورناصری
سیدتوفیق موسوی - 722 /
سیدتوفیق موسوی
سیدابراهیم موسوی - 723 /
سیدابراهیم موسوی
یوسف بهروزی - 724 /
یوسف بهروزی
نعیم سبتی - 725 /
نعیم سبتی
عبدالناصر قیم - 726 /
عبدالناصر قیم
سید جمال هاشمی - 727 /
سید جمال هاشمی
جبار نوری - 728 /
جبار نوری
ایرج میری - 729 /
ایرج میری
ابراهیم مهران - 730 /
ابراهیم مهران
عبداله لیراوی - 731 /
عبداله لیراوی
سیدعباس گودرزی - 732 /
سیدعباس گودرزی
بهروز گل محمدی هفشجانی - 733 /
بهروز گل محمدی هفشجانی
سعید کریمی - 734 /
سعید کریمی
فریدون قربانعلی جانی - 735 /
فریدون قربانعلی جانی
جمال غلامحسین گودرزی - 736 /
جمال غلامحسین گودرزی
جمال غلامحسین گودرزی - 737 /
جمال غلامحسین گودرزی
محمدعلی غابشی پور - 738 /
محمدعلی غابشی پور
ناصر عزیززاده - 739 /
ناصر عزیززاده
بهمن شجاعی - 740 /
بهمن شجاعی
قربان علی رضایی - 741 /
قربان علی رضایی
عبدالله دارم - 742 /
عبدالله دارم
علیرضا دادخدایی - 743 /
علیرضا دادخدایی
منصور خدابخشی - 744 /
منصور خدابخشی
جلیل حیدری - 745 /
جلیل حیدری
عبدالرضا باباسنی - 746 /
عبدالرضا باباسنی
موسی آلبوغبیش - 747 /
موسی آلبوغبیش
عبدالحسین باغبان - 748 /
عبدالحسین باغبان
علیوی آلبوعلی داوری - 749 /
علیوی آلبوعلی داوری
یوسف جعفرزاده اصفهانی - 750 /
یوسف جعفرزاده اصفهانی
عبدالناصر بهرامی یاراحمدی - 751 /
عبدالناصر بهرامی یاراحمدی
احمد رحمت علی زاده - 752 /
احمد رحمت علی زاده
محمود خاج - 753 /
محمود خاج
پرویز دهدشتی - 754 /
پرویز دهدشتی
مکی ناصری - 755 /
مکی ناصری
احمد رحمت علی زاده - 756 /
احمد رحمت علی زاده
عبدالرضا معرفاوی - 757 /
عبدالرضا معرفاوی
زهره آبادی هندیجانی - 758 /
زهره آبادی هندیجانی

اخبار فرهنگی

پیامها
182-خوشا آنان که درراه عدالت 183-به خون خویش غلتیدند ورفتند 184-خوشا آنان که بذرآدمیت 185-دراین ویرانه پاشیدند ورفتند
178-خوشا آنان که ازپیمانه دوست 179-شراب عشق نوشیدند ورفتند 180-خوشا آنان که با اخلاص وایمان 181-حریم دوست بوسیدند ورفتند
174- نگردیدند هرگزگرد باطل 175-حقیقت را پسندیدند ورفتند 176-خوشا آنانکه براین عرصه خاک 177- چوخورشیدی درخشیدند ورفتند
170- زکالاهای این آشفته بازار 171- محبت را پسندیدند ورفتند 172-خوشا آنان که درمیزان وجدان 173-حساب خویش سنجیدند ورفتند
166-برمن چه سخت می گذرد این غروب ها 167-جای برادران غیورم چه خالی است 168-خوشا آنانکه با عزت زگیتی 169-بساط خویش برچیدند ورفتند
98- معلم،دنباله روجاده پرنورهدایت بندگان است. 99-زیربنایی ترین عنصرپیشرفت انسان،بهره گیری ازعلم ودانش است. 78- دردهه ی فجر،اسلام تولدی دوباره یافت واین دهه درتاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده وبیمانند به شمارمیرود.
96- روزمعلم،روزبزرگ داشت سنت های پسندیده خدا وتعظیم علم ومعرفت است. 97- معلم ، وام داررسولان نوراست. 76- شرکت فعالانه مسلمانان درمراسم روزجهانی قدس سبب قدرت وقوت مبارزین فلسطین خواهد شد.
94- همان گونه که طبیب،بیماری را درمان می کند،معلم نیزنادانی را ازبین می برد. 95-معلم نمونه را درتقاطع عشق وعقل می توان یافت. 74-روزقدس باید روزآمادگی برای آزاد سازی قدس باشد. 75-روزقدس روزآرمانها واهداف مقدس واسلامی این امت است.
92- معلم ،سیاهی جهل را ازدل ها می زداید ونادان دانایی را درروان بشرجاری می سازد. 93-معلم صبورومهربان، کلامش محبت آمیز، بیانش منطقی ونگاهش رحمت است. 74-باید تا مطلعا الفجرنجات ملتهای مسلمان،مخصوصاً ملت شجاع ومظلوم فلسطین دست ازتلاش نکشیم.
90- معلم،ایمان را برلوح جان وضمیرهای پاک حک می کند وندای فطرت را به گوش همه می رساند. 91-معلمی هنراست؛هنرآموختن هرآنچه سال ها با سعی وتلاش اندوخته است. 72-تسخیرلانه ی جاسوسی جهادی ابتدایی علیه استکباربود.
57-گمنامی برای شهرت پرستها دردآوراست، اگرنه همه اجرها درگمنامی است.شهید آوینی 58-مؤمنان خدا،مردن درراه خدا را به مردن دررختخواب ترجیح می دهند.شهید یدالله جورسرایی
55-خدایا ،هنگامی که شیپورجنگ طنین اندازمی شود،قلب من شکفته شده به هیجان درمی آید زیرا جنگ مرد را ازنامرد مشخص می کند.شهید چمران 56-سنگرمسجد وکتابخانه را حفظ نمایید وهیچ وقت آنها را خالی نگذارید.شهید اکبراسدالله زاده
53-دریغا که یک جان بیشترندارم وآن را بی ادعا دراین راه تقدیم اسلام وامام ومردم می کنم،زیرا برای رضا خداوند ویاری دادن اسلام وقرآن به جبهه آمده ام وهدفی جزالله ندارم.شهیدوحیدرضا احتشامی
51-خدایا،این اواخرهمیشه برایم این ذکربود که(تا مرا نیامرزیدی ازدنیا مبر)شهیدمصطفی درویش رحیم آبادی 52-بزرگترین نعمتی که خداوند به ما ارزانی داشته نعمت انقلاب اسلامی وحکومت جمهوری اسلامی است.شهیداسد ا...حاجی خانی
50-زندگی اگرازمجرای قرآن و ولایت فقیه بگذرد،زیبا وبا هدف ودوست داشتنی است ومرگ، دراین حالت دوست داشتنی تر!این حقیقت زندگی است که فقط قلیلی آگاه هستند برآن!.شهیدعباس قنبری
شهید مصطفی چمران :خدایا می دانی که در زندگی پرتلاطم خود، لحظه ای تو را فراموش نکردم.همه جا به طرفداری حق قیام کرده ام. حق را گفته ام. از مکتب مقدس تو در هر شرایطی دفاع کرده ام.
شهید ناصر دشتی پور:اضطراب و نگرانی از آینده و تاثر و افسوس بر گذشته از جمله موانعی هستند که اگر در روح کسی نفوذ نماید عزم و تصمیمش را در هم می شکند و او را خود باخته و مرعوب می سازد. الهام گیری از انبیا در زندگی موجب از بین رفتنی کنواختی در زندگی است.
شهید سید مرتضی آوینی:با بهاران روزی نو می رسدو ما همچنانچشم به راه روزگاری نو .کنون که جهان و جهانیان مرده اند ،آیا وقت آن نرسیده است که مسیحای موعود سر رسد ؟و یحی الارض بعد موتها ...خدایا ، ما را به خیل شهیدان ، متصل بگردان
شهید یحیی رسته پور :و تو ای مادرم ! می دانم که چه آرزوهایی برایم داشتی ! ولی چه کنم ؟ زمانی که خدا مرا به مهمانی دعوت کرده است ، من باید عاشقانه به ملاقات خدا می شتافتم !
شهیدمصطفی چمران:ای حسین(ع)من برای زنده ماندن تلاش نمی کنم واز مرگ نمی هراسم،بلکه به شهادت دل بسته ام و ازهمه چیز دست شسته ام،ولی نمی توانم بپذیرم که ارزشهای الهی وحتی قداست انقلاب بازیچه دست سیاستمداران و تجار ماده پرست شده است.
مناسبتهای روز
28 تیرماه سالروز آغاز عملیات فتح 8 در سال 1366
آرشیو مناسبتها
 
گالری تصاویر

 
اوقات شرعی


جمعه 28 تیر 1398
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اوقات به افق:
دقت 3± دقیقه

 
 
آمار بازدیدها
میهمان بر خط: 2
عضو بر خط: 0
امروز: 163
دیروز: 257
مجموعا: 14692503
 
ورود اعضاء
کلمه کاربری:
رمز عبور: