loader-img-2
loader-img-2

 1. حمید دلپذیر می گه:

  اهل دنیا نبودی و اینجا که ما هستیم ظرف وجود شخصیت تو نبود تو میباید که میرفتی حالا میتوانم بفهمم چرا مادرم همیشه ایراد میگرفت که پیراهن و شلوار و کفشهای نویی راکه برایت میخریم گم نکن . حالا بعد از این همه سال من انها را یافته ام دوستی از دوستانت یکی از انها را نشانم داد که شبی قبل از عید نوروز از تنت دراورده بودی و داده بودی به فرشید
  و باز فرشید بود که گفت دادن لباسهای نو و جدیدش به دوستان و کسانی که توان خرید لباس نداشتند کار همیشگی تو بوده و………
  به حق لباسی زیبنده تر از لباس قربت الی الله برایت نبود
  خوش بحالت منوچهر ء مرا دریاب

 2. حمید دلپذیر می گه:

  دلم خیلی برایت تنگ شده است شب شام غریبان با فاطمه و دخترش امده بودیم زیارت شهدا نمیدونم چرا ولی دلم شکست بغض گلومو فشار میداد میخواستم که پیشم باشی کمکم کنی کاش پیش خدا شفاعت کنی داداشتو
  دنیا و بعضی از آدمها خیلی ناراحتم میکنن
  به خدا بگو و قسمش بده به آبروی حضرت فاطمه زهرا س که منو تو مسیر های سخت و لرزان دنیا کمک کنه
  خوش بحالت ء منوچهر مرا دریاب

 3. حمید دلپذیر می گه:

  منوچهر چند روز بیشتر باقی نمونده ازسال وعید نوروز نزدیکه
  سالهایی که بی تو گذشت چقدر سخت بودند مامان هنوز هم گریه میکنه وقتی میاد بهشت زهرا هرچند چشماش خشکیده واشکی نداره منوچهر سال تحویل میام پیشت منتظرم باش داداشی عیدت مبارک
  خوش بحالت ء منوچهر مرا دریاب

 بسم الله الرحمن الرحیم
یاداشتهای شهید منوچهر دلپذیر:
دیده زغیب دیگران کن
فراز               
صورت خود بین ودر او عیب ساز
حضرت علی (ع)میفرماید:
اگر کسی از جهنم ترسید دیگر گناه نمیکنداینکه گناه میکند آتش جهنم را مرهوم میپندارد.
مسلمان باید همتش بلند باشد زندگی دنیا نزدش کوچک باشد زندگی عرش نشینی را طالب باشد.
بهترین مصرفهای پول خرج کردن در راهی است که مومن بواسطه آن آبروی خودش را برای خدا حفظ کند.
حدیث های ال محمد (ص):
رسول خدا صلی الله علیه وآله
فرمود “نجات مومن در نگهداشتن زبانش باشد.امیرمومنین فرمود:از خدا چنان
بترسید که محتاج عذرخواهی نباشید که مقصر نباشید وبدون ریا و قصد شهرت برای
خدا کار کنید زیرا هرکه برای غیر خدا کار کند خدااورا بعملش واگذارد.
امام صادق (ع)فرمود:معلومسصت کسیکه ریاست رابخود بندد معلومست کسیکه بان همت گمارد معلومست کسیکه بفکر آن باشد.
امام صادق (ع) فرمود:
هرکه ریاست خواهد هلاک شود خدا یتعالی بکفار ومنافقین آراء و افکار مختلف داد واگر همگی یک رای بودند مسلمین ریشه کن مینمودند.
رسول خدا (ص)فرمود:سازگاری بامردم نصف ایمانست ونرمی اآنهانصف زندگی است.
رسول خدا (ص)فرمود:نرمی روی هرچه گذاشته شدآنرا زینت می دهد .واز هرچه برداشته شد زشتنش می کند.
رسول خدا (ص)فرمود:
معلومست ملعون کسیکه پرستش دنیا ودر هم کند وپول پرست باشد.

بسمه تعالی
شعرهای شهید منوچهر دلپذیر:
من زخود شعری ندارم که گویم     آه سوزان دل است این شعر که می گویم
دوست دارم که عروسیت را بیینم
                                    
دوست دارم در آن لحظه ترا باشادی ببینم
دوست دارم که گریان نباشم در عروسی تو
                                    
دوست دارم در آن لحظه بخندم شاد باشم
               افسوس دلم نمی خواهد اصلا” آنجا باشم
خدایا تو شاهد باش برمن چه
کردن            
حفا کارانه سرم رابرنیزه کردن
تو رفتی من در بدر دنبال
تو            
          آخر تو مردی
من شدم عزا دار تو
خوشا ان روز که نوروز
بیاید                      
ساز ودل بارقص تو آید
خوشا آنروز که بیینم ترا
باز                       
خوش خرم می روی بادیگران آخ
از دست تو نالم یااز دست
زمانه              
زمانه هرچه کرد کار خدا بود
اما تو چه کردی همه اش دیوانگی بود
                                             
تو نمی دانی چقدر ترا دوست دارم
وجودم تصرف کرده ای هوش ندارم
                                         
فقط گوبامن یک کلمه که ترا دوست دارم
دیگر ندارم دلداری برای
ماندن             
دیگر ندارم غم خواری برای غم هایم
من هم می روم چو
اوبرفته                 
ابرها بیاید بهر حالم کنید زار
او کرده مرا بدین
حال                         
خود برفت در پایش من نشستم
                      
دل دادم زجایش غم بستاندم
عاشقم عاشقی حرام
نیست             
خدایا اگرم است این کار من نیست
………………………………………………..
نام شعر:اگر بارفتنم می
شود                  
روز دوشنبه
اگر با رفتنم می شود عشقمان خاموش
                                     
اگر با رفتنم می شود همه چیز فراموش
من می روم باتنهای خود می کنم جنگ دعوا
                                     
تو بمان با شادی خود کن شادیها
…………………………………………………
نام شعر :شب روزم می
گذرد                    
روز دوشنبه
شب روزم می گذرد از خود بی خبرم
                                       
یارم کجا رفت من زه جهان بی خبرم
عشق او هست در سرم روی او هست در نظرم
                                        
وای که من چقدر بی خبرم
ندانسته در میکده می
برلبم                        
از مستی که بیرون می آمدم
                        
دیدم که چقدر از خدای خود بی خبرم
نام شعر :ای
جوانان                                 
روز یک شنبه
ای جوانان که در سینه عشق خدا را دارید
                                             
میجنگید کشته می شوید باک ندارید
کافر آمد به ایران حمله
کرد                  
خیال باطل خود فکر این مکرد
که ایران سرزمین شیرمردان است          پهلوانان دلیر اسلام کفر ستیزانش
…………………………………………
نام شعر:ساقی به می که امشب مستم           تاریخ :۲۶/۱۰/۶۲
ساقی بده می که امشب مستم
                                          
در مستی خود نمی دانم که هستم
ساقی بده می که امشب تو به خود بشکستم
                                       
ساقی پس آن رقص آواز همیشگی کو
ساقی پس آن رقاصه دلداده ماکو
……………………………………………
نام شعر :تو که
هستی                            
روز یک شنبه
تو که هستی که کردی چنین دلم را تو که
                                     
تو که هستی که کردی ویرانه آشیانه ام را
نمی دانم که حوری یا که جن یاآدمیزاد
                       

                   گر
حوری که حوری نیاید به ما نگاه
گرجن هستی برو دست بردرازه آزار
                                          
گر آدمیزادی بیا جانم دل مارا نیازار
……………………………………………
خوش دارم از همه چیز وهمه کس بگریزم
      

                              جز
خدا ایمنی وهمراهی نداشته باش
خوش دارم که زمین زیر اندازم وآسمان بلند رو اندازم
                                   
واز همه زندگی وتعلقات آن آزاد گردم
خدایا تو مرا برق کردی تادر آسمان ظلمت زده بتازم وسیاهی این شب ظلمانی را بدرم.
دوست دارم که مرا بسوزانند وخاکستر مرا بباد بسپارند تا حتی قبری رااز این زمین اشغال نکنم.
مسافرم نمی دانم مسافر
کجا              
بازم تنها می روم نمی دانم کجا
یادم است آنروز عصر در مکان مقدس
                                         
چه گفتی بامن که هنوز یادم است
آنروز گم وگر می شود
                                           
وای برمن که میمیرم از درد تنهایی تو
                   
نمی خواهم که دنیا باشد بعداز تو برای من
در باغی نشسته بودم
تنها               
گلی را دیدم شاید تو باشی
بوکردم دیدم تو
هستی                 
           اما
افسرده از غم روزگار
برحال تو گریه ام شد
روان                   
         نمی دانم چرا؟
آتش زبانه می
کشد                          
        خون می جوشد
صدا بلند می
شود                        
           اشکها
سرازیر می شود
برای تو چون تو بودی
باآن             
        او رفت تو رفتی آن خواهد
امد
                        
دیده ام ترا می بیند چو ترا دارد.
دوستی افتد از
دستم                    
          دیگر بر نمی
گردد
باباری از غم تنهایم
گذاشت             
       تنها هستم-تنها هستم
همی گویم وگفته ام
بارهائ         
         بود کیش من مهر
دلدادرها
پرستش به من است در کیش مهر          برونند زین جرگه هشیارها
بشادی وآسایش وخواب
وخور            
       ندارند کاری دل افکارها
بجز اشک چشم وبجز داغ
دل        
            نباشد
بدست گرفتارها
گرکشته گردیدم در جبهه ای
مادر         
     میگرغم تواند ربغلی
چون شهیدم
شاهدم                    
شاهد م براین شهیدان خونین کفن
باز بادفتر وقلم تنها
هستم             
باز با خاطرههای خویش تنها هستم
باز با یاد او به یاد آن روزهای خوب      در خیابانهای شهر پارکهای خوب
که همه شاهدهستند برسرگذشت او
                                                 
بدون تو این گلها همه خارند
بدون تو سبزه چمن همه
کویرند             
بدون تو نیست روحی در بدن
                            
بدون تو مجالی نیست برای ماندن
اولین کسی باشید که دیدگاهی برای" منوچهر دلپذیر " می نویسد